Doktorské projekty

Dílčí a závěrečné zprávy doktorských projektů budou hodnoceny s ohledem na hlavní smysl těchto projektů – zkvalitnit vědeckou přípravu studentů DSP, prohloubit jejich vzdělávání a zintensivnit jejich vzájemnou spolupráci. Hodnocení bude provedeno s přihlédnutím k těmto parametrům:

Údaje o aktivitách doktorského týmu:

  • četnost a forma setkávání členů týmu, vzájemně konzultovaná témata, spolupráce celého týmu a to i těch jeho částí, které jsou rozmístěny v jiných městech, výčet seminářů, které proběhly v průběhu řešení projektu,
  • přehled o absolvovaných školeních v základních dovednostech vědecké práce,
  • přehled o provedených studentských seminářích, které seznamovali s nejnovějšími publikacemi (články, knihami) v daném oboru následované diskuzí,
  • přehled zahraničních cest doktorandů,
  • excerpty cestovních zpráv jednotlivých doktorandů ze zahraničních cest s vysvětlením, jak se získané poznatky a výsledky projeví v jejich publikacích a ostatních aktivitách,
  • krátké (jednostránkové) závěrečné zprávy o činnosti v rámci grantu vypracované doktorandy, kteří v něm ukončili participaci obhajobou disertační práce nebo z jiných důvodů, včetně uvedení důvodu ukončení účasti a seznamu vytvořených publikací majících vztah k projektu.

Vědecká stránka projektu:

Jak bylo řešeno společné téma deklarované v grantové přihlášce – vědecký popis. Součástí tohoto bodu bude i seznam publikací vzniklých v rámci řešení projektu s vysvětlením, jaký vztah mají publikace k disertačním pracím doktorandů.

Informace o studentech DSP (doktorandech):

  • jmenovitý přehled doktorandů zúčastněných na řešení projektu s uvedením ročníku doktorského studia v daném roce, tématu disertační práce, jména a pracoviště školitele,
  • jmenovitý seznam studentů, kteří ukončili doktorské studium a témata dokončených disertací,
  • jmenovité změny ve složení týmu, vysvětlení příčin fluktuace.

Finanční část:

Podrobný rozpis čerpání finančních prostředků na jednotlivé studenty.

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.