Doktorské projekty

Dílčí a závěrečné zprávy doktorských projektů budou hodnoceny s ohledem na hlavní smysl těchto projektů – zkvalitnit vědeckou přípravu studentů DSP, prohloubit jejich vzdělávání a zintensivnit jejich vzájemnou spolupráci. Hodnocení bude provedeno s přihlédnutím k těmto parametrům:

Údaje o aktivitách doktorského týmu:

  • četnost a forma setkávání členů týmu, vzájemně konzultovaná témata, spolupráce celého týmu a to i těch jeho částí, které jsou rozmístěny v jiných městech, výčet seminářů, které proběhly v průběhu řešení projektu,
  • přehled o absolvovaných školeních v základních dovednostech vědecké práce,
  • přehled o provedených studentských seminářích, které seznamovali s nejnovějšími publikacemi (články, knihami) v daném oboru následované diskuzí,
  • přehled zahraničních cest doktorandů,
  • excerpty cestovních zpráv jednotlivých doktorandů ze zahraničních cest s vysvětlením, jak se získané poznatky a výsledky projeví v jejich publikacích a ostatních aktivitách,
  • krátké (jednostránkové) závěrečné zprávy o činnosti v rámci grantu vypracované doktorandy, kteří v něm ukončili participaci obhajobou disertační práce nebo z jiných důvodů, včetně uvedení důvodu ukončení účasti a seznamu vytvořených publikací majících vztah k projektu.

Vědecká stránka projektu:

Jak bylo řešeno společné téma deklarované v grantové přihlášce – vědecký popis. Součástí tohoto bodu bude i seznam publikací vzniklých v rámci řešení projektu s vysvětlením, jaký vztah mají publikace k disertačním pracím doktorandů.

Informace o studentech DSP (doktorandech):

  • jmenovitý přehled doktorandů zúčastněných na řešení projektu s uvedením ročníku doktorského studia v daném roce, tématu disertační práce, jména a pracoviště školitele,
  • jmenovitý seznam studentů, kteří ukončili doktorské studium a témata dokončených disertací,
  • jmenovité změny ve složení týmu, vysvětlení příčin fluktuace.

Finanční část:

Podrobný rozpis čerpání finančních prostředků na jednotlivé studenty.

Aktuality

9.12.2018 14:36:57

Výsledky přednáškových testů PP2

Průběžné výsledky přednáškových testů z PP2.
10.5.2018 21:52:56

Přednáškové testy PP1

Výsledky přednáškových testů z PP1.
18.4.2018 10:10:16

Výsledky 3. postupového testu z PP1

Výsledky z 3. postupového testu z PP1. Zápis známek bude proveden v rámci k tomu určených zkouškových termínech.
13.3.2018 10:50:34

Referáty - PP1

Na stránkách předmětu PP1 je dostupné zadání referátu R0 a R1. U referátu R1 se pouze elektronicky odevzdávají výsledky úlohy.
27.2.2018 15:52:08

Termíny postupových testů PP1

Termíny postupových testů z PP1 jsou vyhlášeny na dny:
1. test 6.4.2018
2. test 27.4.2018
3. test 25.5.2018
v čase mezi 14:00-16:00.
12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.