Doktorské projekty

Dílčí a závěrečné zprávy doktorských projektů budou hodnoceny s ohledem na hlavní smysl těchto projektů – zkvalitnit vědeckou přípravu studentů DSP, prohloubit jejich vzdělávání a zintensivnit jejich vzájemnou spolupráci. Hodnocení bude provedeno s přihlédnutím k těmto parametrům:

Údaje o aktivitách doktorského týmu:

  • četnost a forma setkávání členů týmu, vzájemně konzultovaná témata, spolupráce celého týmu a to i těch jeho částí, které jsou rozmístěny v jiných městech, výčet seminářů, které proběhly v průběhu řešení projektu,
  • přehled o absolvovaných školeních v základních dovednostech vědecké práce,
  • přehled o provedených studentských seminářích, které seznamovali s nejnovějšími publikacemi (články, knihami) v daném oboru následované diskuzí,
  • přehled zahraničních cest doktorandů,
  • excerpty cestovních zpráv jednotlivých doktorandů ze zahraničních cest s vysvětlením, jak se získané poznatky a výsledky projeví v jejich publikacích a ostatních aktivitách,
  • krátké (jednostránkové) závěrečné zprávy o činnosti v rámci grantu vypracované doktorandy, kteří v něm ukončili participaci obhajobou disertační práce nebo z jiných důvodů, včetně uvedení důvodu ukončení účasti a seznamu vytvořených publikací majících vztah k projektu.

Vědecká stránka projektu:

Jak bylo řešeno společné téma deklarované v grantové přihlášce – vědecký popis. Součástí tohoto bodu bude i seznam publikací vzniklých v rámci řešení projektu s vysvětlením, jaký vztah mají publikace k disertačním pracím doktorandů.

Informace o studentech DSP (doktorandech):

  • jmenovitý přehled doktorandů zúčastněných na řešení projektu s uvedením ročníku doktorského studia v daném roce, tématu disertační práce, jména a pracoviště školitele,
  • jmenovitý seznam studentů, kteří ukončili doktorské studium a témata dokončených disertací,
  • jmenovité změny ve složení týmu, vysvětlení příčin fluktuace.

Finanční část:

Podrobný rozpis čerpání finančních prostředků na jednotlivé studenty.

Aktuality

25.5.2017 13:40:54

Výsledky 3. postupového testu PP1

Výsledky   3. postupového testu z PP1. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
16.3.2017 12:43:30

Referáty PP1 pro 2. zápis

1. referát tah/tlak
2. referát tah/tlak - prutovky
3. referát tah/tlak - prutovky II
4. referát tah/tlak - prutovky III
5. referát napjatost
6. referát krut
7. referát ohyb nosníku
8. referát ohyb nosníku (průhyb)
9. referát ohyb nosníku (natočení)
10. referát kombinované namáhání
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
24.2.2017 10:00:00

Referáty PP1

1. referát tah/tlak
2. referát tah/tlak prutovky
3. referát napjatost
4. referát krut
5. referát ohyb nosníku
6. referát ohyb nosníku (průhyb, natočení)
7. referát kombinované namáhání
Pro studenty 2. zápisů budou k dispozici jiná zadání. Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.