Aktuální seznam témat diplomových prací


Verze pro tisk s podrobnostmi DP2013.pdf

Vedoucí Obor Název
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Metody teorie kritické vzdálenosti pro stanovení životnosti vrubovaných těles
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Vliv středního napětí na Wöhlerovu křivku
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Zohlednění gradientu napětí při stanovení životnosti vrubovaných těles
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Odhad elasto-plastické odezvy konstrukce z elastického MKP řešení
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Zpracování zátěžné cesty při multiaxiálním zatěžování
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Analytický rozbor napěťového stavu na rovině při vnějším víceosém harmonickém a statickém zatížení
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Kumulace únavového poškození
Ing. Jan Papuga, Ph.D. AME Kritická rovina při únavovém poškozování
Doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. AME ZTRÁTA STABILITY PRUTŮ NA PRUŽNÉM ZÁKLADĚ
Doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. AME POSOUZENÍ VÝPOČTOVÝCH METOD PRO NÁVRH KOMPOZITNÍCH ELEMENTŮ VÝROBNÍCH STROJŮ
Doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. AME ANALÝZA SILNOSTĚNNÝCH VLÁKNOVÝCH KOMPOZITŮ
Doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. AME OPTIMALIZACE VLÁKNOVÝCH KOMPOZITŮ
Prof. Milan Růžička, CSc. AME Vývoj programového vybavení pro hodnocení statické napjatosti tlakových nádob
Prof. Milan Růžička, CSc. AME Vývoj programového vybavení pro hodnocení cyklické životnosti tlakových nádob
Prof. Milan Růžička, CSc. AME NÁVRH MATERIÁLU A KONSTRUKCE DOLNÍHO VŘETENA UZAVÍRACÍHO VENTILU PRO POUŽITÍ V ATMOSFÉŘE CO2 (ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ KOROZE POD NAPĚTÍM)
Prof. Milan Růžička, CSc. AME Predikce pevnosti nýtovaných spojů laminátových dílců
Prof. Milan Růžička, CSc. AME Numerická a experimentální analýza namáhání a pevnosti spoje sendvičové desky s kovovou konstrukcí
Prof. Milan Růžička, CSc. AME Numerické a experimentální určení změny tvaru kompozitového výlisku
Prof. Milan Růžička, CSc. AME Zvýšení tuhosti desky mountainboardu
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. AME Modelování mezních stavů tvárného porušení materiálů
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. AME Návrh a konstrukce zařízení pro zkoušky nízkocyklové teplotněmechanické únavy
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. AME Modelování rázového porušení komponent balistické ochrany z kompozitních materiálů
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. AME Využití MKP při analýze dynamických náhodných procesů z hlediska únavy materiálu
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D. AME Návrh a vyhodnocení dvouosé zkoušky termomechanické únavy
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D. AME MKP Simulace deformačního chování sendvičů s pěnovým a voštinovým jádrem
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. AME Tenzometr z uhlíkového vlákna
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. AME Inserty v kompozitech
Ing. Zbyněk Hrubý, Ph.D. AME Posouzení nízkocyklové únavy u sběrného výfukového potrubí s ohledem na různé modely materiálového zpevnění
Ing. Zbyněk Hrubý, Ph.D. AME Výzkum vlivu rovnání obloukového pásu odebraného z tenkostěnné trubky na změnu lomové houževnatosti
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Numerické řešení vysokorychlostního rázu poddajných těles
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Modelování šíření vln napětí v “split-Hopkinson pressure bar“ experimentu
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Modelvání šokových vln v akustice
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Modelování dynamického šíření trhlin
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Nereflexní okrajové podmínky v problémech šíření elastických vln napětí
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Numerické metody nehladké mechaniky
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Isogeometrická Analýza ve výpočtové mechanice
Ing. Jiří Plešek, CSc. AME Simulace problémů lomové mechaniky nástroji molekulové dynamiky
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. AME Verifikační testy v lineární elastodynamice
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. AME Návrh kontaktního modelu se třením pro explicitní dynamický algoritmus
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. AME Porovnání efektivity lineárních a serendipity kvadratických konečných prvků v explicitní dynamice
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. AME Srovnání efektivity a robustnosti metod hledání vázaného extrému pro řešení kontaktních problémů
Ing. Karel Vítek, CSc. AME ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NALISOVANÉHO SPOJE PŘI KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ
Ing. Karel Vítek, CSc. AME OVĚŘENÍ VLIVU TVARU VRTANÉHO POVRCHU PRO EXPERIMENTÁLNÍ VRTANÝ OTVOR U ODVRTÁVACÍ METODY PRO IDENTIFIKACI NAPJATOSTI
Prof. Ing. František Maršík, DrSc. BLP Samobuzené kmitání elastických trubic v oblasti biomechaniky
Ing. Hynek Chlup BLP Ultrazvukové měření rychlostních profilů proudící kapaliny v oblasti biomechaniky
Ing. Lukáš Horný, Ph.D. BLP Stářím vyvolané změny biomechaniky elastických tepen
Ing. Lukáš Horný, Ph.D. BLP Konstitutivní modelování materiálů pro aorto-koronární bypass
Ing. Lukáš Horný, Ph.D. BLP Vliv perivaskulární tkáně na biomechaniku cév
Ing. Lukáš Horný, Ph.D. BLP Ověření platnosti předpokladu nestlačitelnosti v mehcanické odezvě cév
Ing. Lukáš Horný, Ph.D. BLP Mechanické vlastnosti polyesterové pleteniny pro cévní náhrady cév
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. BLP Analýza zatížení náhrady metatarzofalangeálního (MTP) kloubu palce nohy
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. BLP Analýza mechanických vlastností kolagenových nanovlákenných substrátů připravených metodou elektrostatického zvlákňování
doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. BLP Model poroelastického materiálu
doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. BLP Enkapsulace quantum dots v biologické membráně
Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. BLP HODNOCENÍ MODELŮ ZÁVITOVÝCH SPOJŮ POMOCÍ MKP
Ing. Petr Tichý, Ph.D. BLP Analýza optických a mechanických součástí optické soustavy při teplotním zatížení
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. AME/BLP QuaZistatická nanoindentace
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. AME/BLP Nanoindentace viskoelastických materiálů
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. AME/BLP Dynamická mechanická analýza
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. AME/BLP Scratch testy a opotřebení – nanoScratch, nanoWear
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. AME/BLP MODULUS MAPPING - MODELOVÁNÍ ELASTICKÉHO KONTAKTU
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. AME/BLP Zkoumání anizotropních vlastností materiálů pomocí nanoindentace
Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. AME/BLP STABILITA TRANSPEDIKULÁRNÍ FIXACE

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.