Státní závěrečné zkoušky:

Pružnost a pevnost pro bakaláře (B):

 1. Napjatost a deformace těles. Napětí, poměrná deformace, zkos (při základních typech namáhání (tah – tlak, ohyb, krut, smyk). Znázornit průběh napětí v namáhaném průřezu. Vliv setrvačných účinků na namáhání (rotující rameno). Vztahy pro napětí v obecném místě průřezu, maximální napětí v průřezu.
 2. Fyzikální závislost mezi napětím a deformacemi: Hookův a rozšířený Hookův zákon, aplikace. Základní elastické konstanty E, G, μ (definice, event. znázornění v pracovních diagramech).Souvislost E, G, μ pro izotropní materiály.
 3. Rovinná napjatost. Základní typy namáhání, při nichž se rovinná napjatost vyskytuje. Napětí v obecném řezu, hlavní napětí, hlavní roviny. Mohrovy kružnice, grafická řešení. Prostý smyk. Prostorová napjatost, napětí v obecné rovině, invarianty napětí, kubická rovnice pro řešení hlavní napětí, hlavní roviny.
 4. Experimentální metody v pružnosti a pevnosti. Metody měření poměrných deformací. Mohrova kružnice pro poměrné deformace. Výpočet napětí z naměřených poměrných deformací.
 5. Pevnostní hypotézy pro houževnaté i křehké izotropní materiály, teorie pevnosti, pevnostní podmínky, mezní plocha a mezní čára, výpočet součinitele bezpečnosti.
 6. Volný krut prutů. Průběhy smykových napětí a přetvoření při volném krutu. Tenkostěnné průřezy uzavřené a
 7. Průběhy posouvající síly T(x) a ohybového momentu Mo(x) u přímých a tenkých křivých prutů různě uložených (vč. staticky neurčitých) a různě zatížených na ohyb: metoda řešení (metoda řezu, Schwedlerova věta), závislost mezi q(x), T(x), Mo(x). Určení Mo(max). Dimenzování na ohyb.
 8. Deformační energie U při základních typech namáhání (tah – tlak, ohyb, krut, smyk), Castiglianův princip, Mohrův integrál – aplikace. Hustota deformační energie, výpočet hustoty deformační energie při jednoosé napjatosti λ(x) (znázornění v pracovním diagramu) , při rovinné a prostorové napjatosti.
 9. Úlohy staticky neurčité: zjištění stupně statické neurčitosti. Metody řešení staticky neurčitých úloh při základních typech namáhání (tah – tlak, ohyb, krut) – silová metoda, užití deformační energie. Aplikace na jednoduché případy.
 10. Tenkostěnné skořepiny, napjatost tenkostěnných nádob, podmínky membránového stavu, deformační energie v tenkostěnné nádobě, deformace nádoby, dimenzování.
 11. Stabilita přímých prutů – řešení dle Eulera a Tetmajera. Kritická (mezní) síla. Závislost kritického napětí a štíhlosti. Dimenzování. Součinitel bezpečnosti.
 12. Základní a kombinované případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk (krut) a jejich kombinace, prostorový /šikmý/ ohyb. Průběh(y) napětí v průřezu, Mohrova kružnice, redukované napětí, dimenzování. Kombinace ohybu a tlaku (vzpěru). Řešení přes momenty a řešení přes deformace. Dimenzování.
 13. Mezní stav únavy materiálu, únavové křivky napětí a deformace. Koncentrátory napětí, součinitelé tvaru a vrubu. Typy proměnných cyklických zatížení, součinitel nesouměrnosti cyklu R. Mezní únavové diagramy (Smithův a Haighův). Stanovení bezpečnosti při cyklickém zatížení na neomezený život (trvalou pevnost).

Mechanika tekutin a termomechanika pro bakaláře (B):

 1. Základní rovnice mechaniky tekutin. Rovnice kontinuity a pohybová rovnice. Tvary rovnic pro stacionární i nestacionární jednorozměrné proudění.
 2. Integrální věty o změně toku hybnosti a momentu toku hybnosti.
 3. Laminární a turbulentní proudění, mezní vrstva.
 4. Místní a třecí ztráty při proudění potrubím.
 5. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace pro různá silová pole. Absolutní a relativní rovnováha.
 6. Obtékání těles (deska, křídlo, válec, koule).
 7. Základy teorie podobnosti. Buckinghamův teorém, rozměrová analýza, nejdůležitější podobnostní čísla v mechanice tekutin a dynamice plynů.
 8. Základy měření tlaků, toků, rychlostí a teplot.
 9. První hlavní věta termodynamická pro uzavřenou i otevřenou soustavu. Význam jednotlivých veličin, práce a sděleného tepla.
 10. Druhá hlavní věta termodynamická pro vratné i nevratné děje. Typické nevratné procesy. Obecné schéma tepelného motoru. Carnotův oběh. Clausiova nerovnost a Clausiův integrál.
 11. Stavové změny v ideálním plynu.
 12. Stavové změny v reálném plynu. Vodní pára, výroba páry, práce s diagramy a tabulkami.
 13. Oběhy tepelných motorů a strojů. Indikátorový diagram. Porovnávací oběh. Termická a termodynamická účinnost. Adiabatická a polytropická účinnost. Znázornění v p -v a T - s a h - s diagramech.
 14. Směsi plynů. Ideální a reálná směs. Vícefázové soustavy. Gibbsovo fázové pravidlo.
 15. Vlhký vzduch a jeho vlastnosti. Vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. h -x diagram vlhkého vzduchu. Řešení základních dějů ve vlhkém vzduchu (izobarické ochlazování a ohřev, sušení a vlhčení, směšování dvou proudů vlhkého vzduchu).
 16. Základy chemické termodynamiky. Chemické reakce, jejich třídění, vlastnosti a zápis. Stechiometrická rovnice. Základní zákony (Kirchhoffovy a Hessův zákon). Druhá věta termodynamická a chemické reakce. Samovolný průběh chemické reakce.
 17. Spalování. Spalné teplo a výhřevnost. Stanovení složení spalin. Potřebné množství vzduchu. Součinitel přebytku vzduchu. Teplota spalin.
 18. Vedení tepla. Fourierův zákon. Fourierova a Fourierova - Kirchhoffova rovnice. Základní případy stacionárního vedení tepla.
 19. Sdílení tepla prouděním. Newtonův zákon. Konvekce nucená a přirozená. Teorie podobnosti ve sdílení tepla. Základní podobnostní kriteria.
 20. Sdílení tepla zářením. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Planckův a Stefanův - Boltzmannův zákon. Základní případy vzájemného záření těles.
 21. Tepelné výměníky. Teorie souproudého, protiproudého a křížového rekuperačního výměníku. Výparník a kondenzátor.
 22. Základní zákony proudění stlačitelných tekutin. Rovnice kontinuity, pohybová a energetická. Izoentropické proudění stlačitelné tekutiny.
 23. Kolmá adiabatická rázová vlna. Prandtlova rovnice.
 24. Proudění tryskami a difuzory. Aerodynamické ucpání. Provoz trysky v nenávrhových poměrech.

Mechanika těles a soustav pro bakaláře (B):

 1. Podmínky rovnováhy silových soustav
 2. Kinematické vazby, reakce vazeb a princip uvolňování
 3. Mechanická práce, výkon
 4. Pasivní odpory
 5. Kinematické charakteristiky základních druhů pohybu tělesa
 6. Metody kinematického vyšetřování pohyblivých soustav
 7. Kinematika současných pohybů
 8. Newtonovy zákony
 9. Základní věty dynamiky soustav hmotných bodů a těles
 10. Geometrie hmot
 11. Sestavování pohybových rovnic metodou uvolňování
 12. Dynamické vyvažování tuhých rotorů
 13. Lagrangeovy rovnice II. druhu
 14. Volné kmity lineárních soustav s jedním a více stupni volnosti
 15. Vynucené kmitání lineárních soustav s jedním a více stupni volnosti

 

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.