MECHANIKA KONTINUA


Jiří Plešek (plesek@it.cas.cz)

ANOTACE:

Kinematika: Lagrangeovský a Eulerovský popis, deformační gradient, mutliplikativní rozklad, tensory deformace, materiálová derivace, rychlostní gradient. Základní zákony: zachování hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti, 1. a 2. zákon termodynamiky, Clausiova-Duhemova nerovnost, disipační nerovnost. Mechanika pevné fáze: vázaná úloha termoelasticity a vedení tepla při velkých deformacích, hypoelasticita, objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd). Mechanika tekutin: nevazké proudění (Euler), šokové vlny (Hugoniot), vazké proudění (Newton-Stokes, Navier-Stokes, Reynolds). Více než 120 řešených příkladů.
 

CLASS SUMMARY:

Kinematics: Lagrangean and Eulerean descriptions, deformation gradient, multiplicative decomposition, strain tensors, material derivative, velocity gradient. Fundamental laws: mass conservation, balance of linear and angular momentum, balance of energy, entropy, Clausius-Duhem inequality, dissipation inequality. Mechanics of solids:coupled problem of thermo-elasticity and heat conduction under finite strains, hypo-elasticity, objective rates (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd). Mechanics of fluids: inviscid flow (Euler), shock waves (Hugoniot), viscous flow (Newton-Stokes, Navier-Stokes, Reynolds). More than 120 worked out examples.

 

LITERATURA:

  • Brdička, M.: Mechanika kontinua. ČSAV, Praha 1959.
  • Chandrasekharaiah, D.S., Lokenath Debnath: Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1994.
  • Gurtin, M.E.: An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1981.
  • Okrouhlík, M. (editor): Mechanika poddajných těles, numerická matematika a superpočítače. ÚT, Praha 1997.
  • Kvasnica, J: Termodynamika. SNTL, Praha 1965.
  • Holzapfel, G.A.: Nonlinear Solid Mechanics. A Continuum Approach for Engineers. Wiley, Chichester 2000.
  • Truesdell, C.: Rational Thermodynamics. 2nd ed., Springer, New-York 1984.
UČEBNÍ TEXTY:

přednášky a cvičení:

doprovodné texty:

 

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.