1. referát (Pružnost a pevnost I.)

Přímý prut nekonstantního průřezu (viz obrázek) je složen ze dvou částí. Každá z částí je charakterizována svou délkou li, průřezem Ai a materiálem (ocel, měď nebo hliník). Daný prut je zatížen vnější silou F, vlastní tíhou vyplývající z tíhového zrychlení g = 9,81 m s-2, a dále změnou teploty delta ti každé z částí.

Vaším úkolem je:

 • definovat souřadnicový systém (pro popis průběhu veličin).
 • formulovat vhodné rovnice pro popis problému.
 • charakterizovat úlohu (staticky určitá x neurčitá).
 • určit reakce [N] působící na uvolněný prut (místo A resp. C). Kladná orientace obou reakcí je směrem "nahoru".
 • určit v absolutní hodnotě maximální napětí [MPa] v části 1 a 2. Znaménkem u výsledků rozlište, zdali se jedná o tahové napětí (+) či tlakové napětí (-).
 • určit posuv bodu B [mm]. Posuv je orientován kladně směrem "dolů".

Kontrola výsledků

Materiálové parametry:

Ocel

 • modul pružnosti 2,1*105 MPa
 • součinitel délkové teplotní roztažnosti 12*10-6 K-1
 • hustota 7850 kg m-3

Měď

 • modul pružnosti 1,2*105 MPa
 • součinitel délkové teplotní roztažnosti 17*10-6 K-1
 • hustota 8950 kg m-3

Hliník

 • modul pružnosti 0,7*105 MPa
 • součinitel délkové teplotní roztažnosti 23*10-6 K-1
 • hustota 2750 kg m-3
   

  [pic_ref_1.jpg]

  Obrázek

 

čís. mat1 mat2 l1 l2 A1 A2 delta t1 delta t2 F
 zadání     [mm] [mm] [mm2] [mm2] [oC] [oC] [N]
1 ocel ocel 200 500 8000 3000 30 25 450000
2 ocel měď 400 450 4000 2500 30 25 400000
3 ocel ocel 280 600 7000 3500 25 30 500000
4 hliník měď 550 330 6000 4500 30 30 450000
5 ocel ocel 300 450 8500 5000 50 25 500000
6 měď ocel 450 725 4000 2500 50 25 450000
7 ocel ocel 600 1000 5500 3500 50 30 500000
8 měď ocel 330 900 8000 6000 50 30 450000
9 ocel ocel 450 650 6000 8500 30 25 500000
10 ocel ocel 725 1100 7500 6000 30 25 400000
11 měď ocel 550 450 5500 7000 30 30 500000
12 ocel ocel 350 330 6000 2000 30 30 400000
13 ocel ocel 800 450 4500 3000 50 25 500000
14 hliník měď 1000 725 6000 4500 50 25 400000
15 ocel ocel 900 550 5000 4500 50 30 450000
16 ocel ocel 650 350 6000 8000 50 30 400000
17 ocel ocel 1100 280 8000 6000 30 25 500000
18 ocel měď 450 550 8000 7500 30 25 350000
19 ocel měď 600 300 6000 5500 30 25 400000
20 ocel měď 330 450 5000 6000 30 30 500000
21 hliník měď 450 600 6000 8500 30 30 400000
22 ocel měď 725 330 8500 6000 50 25 500000
23 ocel měď 550 300 6000 7000 50 25 400000
24 ocel měď 350 330 7000 8000 50 30 500000
25 hliník měď 200 450 6500 6000 50 30 650000
26 ocel měď 400 725 5000 7500 30 25 500000
27 hliník měď 280 550 6500 5500 30 25 350000
28 ocel měď 550 630 7000 6000 30 30 500000
29 ocel měď 300 280 6000 2000 30 30 400000
30 měď měď 330 350 7000 3000 50 25 550000
31 ocel měď 450 200 6000 2500 50 25 400000
32 ocel měď 725 400 8500 7000 50 30 750000
33 měď měď 550 280 5500 4500 50 30 450000
34 ocel měď 630 550 6500 6000 30 25 500000
35 měď měď 430 350 8000 5500 30 25 400000
36 ocel měď 230 800 5000 2000 30 30 500000
37 hliník hliník 550 1000 6500 1000 30 30 400000
38 ocel hliník 345 900 8000 4000 50 25 550000
39 hliník hliník 1100 650 8000 6500 50 25 400000
40 ocel hliník 450 1100 5500 7500 50 30 400000
41 měď hliník 725 450 4000 2000 30 25 250000
42 ocel hliník 1000 600 6000 2000 30 25 300000
43 měď hliník 900 330 6000 4500 30 30 400000
44 ocel hliník 650 450 6000 2000 30 30 500000
45 hliník hliník 1100 725 6000 6700 60 25 250000
46 ocel hliník 450 90 6000 3500 50 25 200000
47 ocel hliník 330 90 6000 5500 65 30 550000
48 ocel hliník 450 90 6000 5000 50 30 400000
49 hliník hliník 725 90 8000 6000 30 25 500000
50 ocel hliník 550 90 8000 7500 30 25 450000
                   

Aktuality

9.12.2018 14:36:57

Výsledky přednáškových testů PP2

Průběžné výsledky přednáškových testů z PP2.
10.5.2018 21:52:56

Přednáškové testy PP1

Výsledky přednáškových testů z PP1.
18.4.2018 10:10:16

Výsledky 3. postupového testu z PP1

Výsledky z 3. postupového testu z PP1. Zápis známek bude proveden v rámci k tomu určených zkouškových termínech.
13.3.2018 10:50:34

Referáty - PP1

Na stránkách předmětu PP1 je dostupné zadání referátu R0 a R1. U referátu R1 se pouze elektronicky odevzdávají výsledky úlohy.
27.2.2018 15:52:08

Termíny postupových testů PP1

Termíny postupových testů z PP1 jsou vyhlášeny na dny:
1. test 6.4.2018
2. test 27.4.2018
3. test 25.5.2018
v čase mezi 14:00-16:00.
12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.