České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní


Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Vedoucí ústavu: 
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.


Odbor pružnosti a pevnosti

Vedoucí odboru:
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
 

Sekretariát odboru:
Jiřina Heráčková
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
tel: +420 224 352 509
fax: +420 233 322 482
 

Kontakty na jednotlivé pracovníky a doktorandy odboru najdete pod záložkou lidé.
 

Odbor pružnosti a pevnosti se zabývá výukou v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu.  Věnuje se zejména tématům mechaniky kontinua (pružnost a pevnost, plasticita, únavové poškozování, creep). Značná pozornost ve výuce je věnována moderním výpočtovým metodám (počítačová mechanika, metoda konečných prvků).

Výzkum odboru pružnosti a pevnosti je zaměřen zejména na procesy únavového porušování konstrukcí, výzkum kompozitních materiálů, výzkum tvárného porušování kovových materiálů, lomovou mechaniku, fretting, pitting a další. Mezi významné partnery spolupracující na řešení aktuálních inženýrských problemů patří Doosan Škoda Power, ČZ - divize Turbo, Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i. a další.

 

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky dále tvoří:


Odbor mechaniky a mechatroniky  je ve vědeckovýzkumné činnosti zaměřen na kinematiku a dynamiku prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů, diagnostiku vibrací strojů, vyvažování strojů a mechanismů a vibrační techniku. Jsou zejména rozvíjeny různé popisy soustav a formalismy vhodné pro automatické sestavování pohybových rovnic a jejich numerické řešení s cílem vytvořit softwarové produkty pro hospodárnou analýzu vázaných mechanických systémů s tuhými i poddajnými členy a reálnými vazbami. Přitom je věnována pozornost i syntéze a optimalizaci řízených mechanických soustav a problémům mechatroniky. V rámci několika grantů je rozvíjena také biomechanika (modelování kinematiky kolenního kloubu, přenos zvuku středním uchem, modelování hlasivek).


Odbor biomechaniky člověka  je zaměřen výzkumem jednak na optimalizaci osteosyntetických elementů a umělých náhrad svalově kosterního systému člověka a dále na výzkum v oblasti kardiovaskulárního systému. Aktivity jsou zaměřeny na problémy základního a aplikovaného výzkumu (modelování vlastností kostí na základě teorie hyperelasticity, vývoj nového typu hybridní jamky kyčelního kloubu, biomechanické chování kardiovaskulárního systému, zbytková napětí v cévách a myokardu, kompozitní dlahy pro zlomeniny dlouhých kostí, aplikace hliníkové keramiky). Výzkum byl a je podporován řadou grantových agentur a výsledky jsou ověřovány v lékařské praxi.

Aktuality